Maatwerk tegen een eerlijke prijs     Direct uit voorraad leverbaar     Persoonlijke Service          Tel: 043 720 0819

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DHK-kozijnen

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn overeenkomstig het gestelde in lid 2 van toepassing op al onze
aanbiedingen, alsmede op alle overeenkomsten welke door ons met derden zijn of zullen worden
aangegaan.
1.2 Indien een derde eigen algemene voorwaarden hanteert die op de te sluiten overeenkomst van
toepassing zijn, dan prevaleren onze algemene voorwaarden. Wenst een derde van onze voorwaarden af
te wijken dan dient dit expliciet en schriftelijk gemeld te worden. Afwijkingen van onze voorwaarden
zijn slechts van kracht voor zover dit schriftelijk door ons is bevestigd.
1.3 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze personeelsleden en/of vertegenwoordigers
verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Algemeen
2.1 In onze voorwaarden wordt verstaan onder “verkoper” DHK-kozijnen en haar handelsagenten.
Onder “afnemer” wordt verstaan degene die bij de handelsagent of vertegenwoordiger van de verkoper
of bij de verkoper zelf een order heeft geplaatst.

Artikel 3. Offertes en orders
3.1 Alle aanbiedingen van ons zijn geheel vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd.
zij vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons
het recht voor een daaruit voortkomende opdracht gedurende 14 dagen in beraad te houden, tenzij
binnen die termijn door ons wordt geleverd.
3.2 Verkoper is eerst gebonden aan orders, ook indien aangenomen door handelsreizigers,
wederverkopers en andere tussenpersonen, nadat verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd onder
mededeling van de levertijd. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet-schriftelijke
bevestiging, bijvoorbeeld bij spoedleveranties, is voor de koper.
3.3 Dat wat zich weergeeft in de offerte is bindend, wij verzoeken daarom ook alle afnemer’s
zorgvuldig de offerte’s te controleren en indien nodig te verbeteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor
eventuele misverstanden in onze gegeven offertes.

Artikel 4. Prijs
4.1 De prijzen genoemd in de offertes aan de afnemer zijn gedurende 1 maand vast. Na deze periode
van 1 maand mogen de prijzen worden aangepast met het stijgingspercentage van de prijsindex
voor de gezinsconsumptie.
4.2 Wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht (opdrachtbevestiging) brengt wijziging in
de overeengekomen prijs, die alsdan naar gelang van de verandering zal worden gecorrigeerd.

Artikel 5. Orderbehandeling en uitvoering
5.1 De verkoper zal aan de orders alle aandacht geven en deze zo zorgvuldig mogelijk proberen uit te
voeren.
5.2 De verkoper is bevoegd een met afnemer gesloten overeenkomst eenzijdig te annuleren of
uitvoering van de aanvaarde order op te schorten in geval van vertraging in de fabricage en/of
verzending dan wel op grond van andere de levering tijdelijk verhinderende omstandigheden, alles
zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Wijziging in de oorspronkelijke order
van welke aard dan ook moet door de afnemer tijdig en schriftelijk aan de verkoper worden medegedeeld.
Wordt de wijziging evenwel mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijziging geheel voor rekening van de afnemer. Verkoper is bevoegd om
eenzijdig geringe wijzigingen aan te brengen in geoffreerde constructie, vorm en kleur. Indien blijkt
dat voorgenomen montage door afnemer om technische redenen niet op de geplande wijze kan worden
uitgevoerd dan is de verkoper Bevoegd de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat zulks de afnemer aanspraak geeft op schadevergoeding.

Artikel 6. Levering
6.1 De verkoper streeft ernaar de zaken te leveren op of omstreeks de in de offerte-bevestiging
opgegeven leveringstermijn. Overschrijding dan wel andere wijziging van leveringstermijn door welke
oorzaak dan ook geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of
enige andere hiermee verbandhoudende overeenkomst.
6.2 DHK-kozijnen werkt met een systeem van aanbetalingen op maatwerk (Zie artikel 7 lid 2). De
leveringstermijn bij maatwerk zal pas ingaan zodra het correcte bedrag van de aanbetaling door ons
ontvangen is.
6.3 De afnemer is verplicht de gekochte goederen op eerste verzoek van verkoper af te nemen. Indien
de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper niet uit zijn magazijn afgenomen
worden is hij gerechtigd de goederen te separeren en voor rekening en risico van de afnemer op te
slaan, zulks onverminderd ons recht van de koopprijs te vorderen.
6.4 Eventuele leveringskosten zitten nooit inbegrepen bij de verkoopprijs van de aangevraagde producten.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de verkopen en afnemer.

Artikel 7. Betaling
7.1 De koper wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen
niet binnen drie dagen na factuurdatum schriftelijk heeft geprotesteerd.
7.2 Bij maatwerk is er sprake van een aanbetaling van 50% van het gehele aankoopbedrag, deze dient
betaald te worden voordat de order van start gaat. De order kan dan ook pas van start gaan zodra de
aanbetaling ontvangen is.
7.3 Als er door afnemer een kozijn uit onze voorraad wordt opgehaald bij een van onze filialen, dient er
direct bij het afhalen betaald te worden. Garantie gaat in na 100% betaling conform de
opdrachtbevestiging. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven respectievelijk
afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn zal aan afnemer, zonder enige ingebrekestelling, boven
het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente in rekening worden gebracht van 1% per
maand of gedeelte van de maand.
7.4 Alle kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag inclusief vertragingsrente, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 250,– excl. B.T.W.

Artikel 8. Eigendom
8.1 De geleverde zaken blijven, zolang zij als zelfstandige zaken zijn te onderscheiden, het eigendom
van verkoper totdat de afnemer aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichting tot
betaling van rente en kosten, heeft voldaan.
8.2 Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper het recht de geleverde niet gemonteerde goederen terug te
halen en onder berusting te nemen tot de vordering geheel door de afnemer is voldaan. Voor eventuele
schade die hieruit of hierdoor aan de zaken of anderszins ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 9. Garantie
9.1 Garantie verplichtingen gelden slechts voor zover zij expliciet, schriftelijk en voor bepaalde tijd zijn
overeengekomen.
9.2 Gedurende een periode van 5 jaar na de levering wordt garantie verleend op de fabricage- en/of
constructiefouten van de geleverde ramen en deuren, terwijl op de overige producten een garantie wordt
verleend voor zover de desbetreffende fabrikant garantie heeft gegeven.
9.3 Afnemer dient in geval van garantie binnen een termijn van 14 dagen na het bemerken van een fout
bij aangetekend schrijven hiervan kennis te geven aan verkoper, bij gebreke waarvan alle aanspraken
jegens verkoper vervallen.
9.4 Aanspraken door afnemer anders dan op grond van garantie worden uitgesloten door verkoper. Voor
geringe kleurafwijkingen van verkoper niet instaan.

Artikel 10. Annulering
10.1 Annulering is, daar ieder product speciaal wordt vervaardigd, niet mogelijk tenzij dit tussen partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Bij eenzijdige annulering door de afnemer heeft de verkoper het recht nakoming te eisen, dan wel
de keuze akkoord te gaan met het recht bij wijze van schadevergoeding tot maximaal 50% van de
totaalwaarde van de opdracht aan de afnemer in rekening te brengen. Annulering door de verkoper
zonder dat de afnemer hiervoor enige schadevergoeding kan eisen, is mogelijk indien bij nameting blijkt
dat om technische redenen verantwoorde montage niet mogelijk is.

Artikel 11. Geschillen
11.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen.

Your Shopping Cart

No products in the cart.

Return to Shop
OOK VIA WHATSAPP!